IV. PLASTİK CERRAHİ OKULU DAVET

 


Değerli üyeler,

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, ulusal çekirdek eğitim programına hazırladıktan sonra, bu programın ülke çapında uygulanmasını desteklemek ve standardizasyonu sa�lamak amac� ile e�itici e�itimi kurslar� a��lmas�ndan, e�itim �st kurulu olu�turulmas�na, yeterlik s�nav� i�eri�i ve format�n�n de�i�tirilmesinden akreditasyona kadar bir dizi uygulama ba�latm��t�r. Bunlardan sonuncusu, uzmanl�k e�itimi veren kliniklerimizi �ekirdek e�itim program�m�zda yer alan e�itim ama� ve hedeflerine ula�malar�n� desteklemek i�in y�lda bir kez d�zenledi�i �Plastik Cerrahi Asistan Okulu� (PLASTOK) isimli e�itim etkinli�idir.

�lki May�s 2008�de d�zenlenen bu kurslarda b�t�n e�itim kliniklerimize asistan kontenjan� ayr�lm��t�r. Amac�m�z, b�t�n asistanlar�m�z�n e�itimleri s�resince bu kursa bir kere gelmelerinin sa�lanmas�d�r. Bu �ekilde asistanlar�m�za ileti�im becerisi, hasta foto�raf� �ekimi, hekim sorumlulu�u, kan�ta dayal� t�p, makale yazma gibi standart e�itim programlar�nda pek yer almayan bilgi ve becerileri kazanma f�rsat� tan�nmaktad�r. Temel plastik cerrahi konular� se�iminde uygulamas� klinikler aras�nda e�it a��rl�kta olmayan konular tercih edilmektedir. Kursun seviyesi 4. y�l ve �zeri asistanlara y�nelik olarak yap�land�r�l�m��t�r.

E�itim program� 20-22 ki�ilik gruplar halinde interaktif / uygulamal� bir yap�da haz�rlanmaktad�r. Didaktik sunumlardan ziyade konu ile ilgili temel bilgilerin hayata ge�irme y�ntemlerinin, algoritmik yakla��mlar�n, hata yap�labilecek sorunlu alanlar�n ve uygulamada kolayla�t�r�c� ipu�lar�n�n tart���ld���, deneyim aktar�m�na dayanan bir e�itim program� tercih edilmektedir. E�itmen se�iminde g�n�ll�l�k ve konuya hakimiyet kadar, tarif edilen e�itim y�nteminin uygulanabilmesi i�in �e�itici e�itimi� sertifikas� sahibi olmak da esas al�nmaktad�r. Derslerdeki sunum kalitesi ve kat�l�mc� memnuniyeti her y�l �creti kar��l���nda ba��ms�z bir kurum taraf�ndan de�erlendirilmekte ve bu sonu�lara g�re program geli�tirilmektedir.

Bu y�lki programda e�itim m�fredatlar�nda pek yer almayan lazer ve medikal estetik uygulamalar� eklenmi� olup farkl� tiplerde lazer platformlar� ve medikal estetik ekipmanlar� getirilerek uygulamal� bir e�itim verilmesi planlanm��t�r.

Bu e�itim faaliyeti asistanlar�m�za y�nelik oldu�u i�in, kurs maliyetleri minimal olarak (sadece ula��m ve konaklama bedeli olarak) kat�l�mc�lara yans�t�lmakta, e�itim, e�itici ve kalite kontrol masraflar�n�n tamam� Dernek ve sponsorlar taraf�ndan kar��lanmaktad�r.

Okulun en az e�itim kadar �nemli di�er bir amac� da farkl� kliniklerden gelen ve ileride plastik cerrahide bir ku�a�� temsil edecek olan asistanlar�n birbirlerini tan�yabilecekleri bir sosyal ortam olu�turmakt�r.

Derne�imiz www.plastikcerrahiokulu.org ismini sat�n alm�� ve yap�lm��/yap�lacak b�t�n okul etkinliklerini bu adreste sonu� raporlar� ile beraber herkese a��k olacak �ekilde dosyalamay� planlamaktad�r. Daha onceki okul etkinlikleri ile ilgili bilgilere sa� taraftaki ba�lant�lardan ula�abilirsiniz. Bu e�itim etkinli�ine destek vermenizi diliyor, sayg�lar sunuyoruz.

Prof. Dr. S�han Ayhan
Bilimsel ��ler ve Plastik Cerrahi Okulu Sorumlusu

Plastik Cerrahi Asistan Okulu (PLASTOK) Y�netimi
 

Prof. Dr. S�han Ayhan

Prof. Dr. Ferit Demirkan Prof. Dr. Reha Yavuzer

Prof. Dr. Eksal Karg�